Inga offertförfrågningar är bindande - Skicka in vad du är intresserad av så kollar vi på det och återkopplar med en skriftligt offert

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar

Code of conduct – Voky AB

Voky (556815-9072) har utarbetat riktlinjer för våra leverantörer i en så kallad uppförandekod. Denna bygger på FN:s barnkonvention och ILO:s konvention om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Detta för att vi skall vara säkra på att våra produkter är tillverkade under goda arbetsförhållanden.

Generellt gäller att Voky har som krav på sina leverantörer att de följer all lokal lagstiftning och uppträder på ett ansvarsfullt och etiskt sätt avseende förhållandet till de anställda, miljöarbete och säkerhetstänkande.

Läs Vokys Code of Conduct

Paragrafer vi efterföljer

 

Vi accepterar inte barnarbete. Ingen anställd får vara yngre än minimiåldern för anställning. Alla lagstadgade begränsningar för anställda under 18 skall följas. Detta enligt ILO konventionerna 138 samt 182, samt FN’s barnkonvention.
Företaget skall ha lokalt miljötillstånd och detta skall följas. Eventuell kemikaliehantering skall följa ILO-konvention 170 om säkerhetsdatablad och korrekt märkning och instruktioner skall finnas på relevant språk. Avloppsrening och farligt avfall skall minst uppfylla lokalt stadgade krav.
Rätten att organisera sig fritt i vilken organisation den enskilde önskar och att förhandla kollektivt är viktig. Vi godtar inte att arbetstagare straffas eller diskrimineras på något sätt för att denne ansluter sig till en organisation som på ett fredligt sätt är till för att tillvarata arbetstagarnas lagstadgade rättigheter.( ILO konvention 87,98,135) Alla arbetstagare har rätt att få ett skriftligt anställningsavtal, där arbetsvillkoren framgår, på ett språk som arbetstagaren förstår.
Företaget skall ha lokalt miljötillstånd och detta skall följas. Eventuell kemikaliehantering skall följa ILO-konvention 170 om säkerhetsdatablad och korrekt märkning och instruktioner skall finnas på relevant språk. Avloppsrening och farligt avfall skall minst uppfylla lokalt stadgade krav.
Migrerande arbetstagare skall ha samma anställningsvillkor som inhemsk personal. Arbetsgivaren skall stå för alla typer av kommissioner och avgifter som kan tänkas tas ut av i samband med att den migrerande arbetstagaren anställs. Arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagaren skall deponera sina pass/ID-handlingar eller annan säkerhet.
Vi godtar ingen kränkande behandling av medarbetare, vare sig verbalt, fysiskt, psykologiskt eller sexuellt. Ingen arbetstagare får diskrimineras vid rekrytering och arbetsfördelning på grund av ras, nationalitet, ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, graviditet, tro, politisk uppfattning, funktionshinder (ILO konvention 100, 111).
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra oanmälda besök i egen regi eller via tredje part för att säkerställa att vår uppförandekod efterlevs. Det kontrollerade företaget får i regel en möjlighet att korrigera sig, om det visar sig att man avvikit från kraven. Detta genom att föreslå och genomföra en åtgärdsplan. Undanlåtenhet att göra detta eller samarbetsovilja i frågan kan leda till att affärsrelationen med Voky fasas ut.
Vårt minimikrav är att arbetsgivaren betalar lagstadgad minimilön, eller lön som fastställts i kollektiv/branschavtal. Till detta skall alla andra lagstadgade förmåner och ersättningar utgå. Lagstadgade rättigheter till betald semester, föräldraledighet och sjukledighet skall följas. Inga oskäliga avdrag får göras. Skriftlig lönespecifikation skall alltid tillhandahållas medarbetaren. Den ordinarie arbetstiden samt antal övertidstimmar får inte överstiga den lagstadgade maximigränsen. Övertidsarbete skall alltid vara frivilligt och lagstadgad ersättning utgå. Vi kräver av våra leverantörer att man visar öppenhet och att man gör allt för att leva upp till dessa krav, och att man underlättar för Voky och våra samarbetspartners att fullgöra de kontroller och inspektioner som vi anser vara nödvändiga.

Visselblåsarkanalen och anmälan av oegentligheter

Voky har kontrollåtgärder för att upptäcka och förebygga oegentligheter. Det kan ändå inte helt uteslutas att oegentligheter inte uppmärksammas.

Här kan du anmäla misstankar om korruption, mutor, jäv och andra oegentligheter inom Voky. Du kan välja mellan att kontakta Voky direkt via mejl eller telefon alternativt anmäla oegentligheter via vår visselblåsarkanal. Voky-anställda kan även anmäla misstankar om oegentligheter till närmaste chef, chefens överordnade eller som en avvikelse i Vokys interna avvikelsehanteringssystem.

Den som anmäler misstanke om oegentligheter har alltid rätt att lämna anmälan anonymt. Om anmälaren vill vara anonym bör anmälan i första hand göras genom visselblåsarkanalen. För personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått information om missförhållanden och anmäler dessa finns ett särskilt anonymitetsskydd.

Länk till visselblåsarkanalen är https://voky.whistlelink.com/