Hos oss får du alltid en skriftlig orderbekräftelse för godkännande innan din order blir bindande

Miljö & hållbarhet

Miljö

Vad innebär hållbarhet?

Hållbarhet är konceptet att möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov. Det handlar om att hitta en balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer för att säkerställa att resurser används på ett ansvarsfullt sätt och inte utarmar dem för framtida generationer. Med andra ord handlar hållbarhet om att skapa en värld som är rättvis, välmående och miljöansvarig för både nuvarande och framtida generationer.

Vi strävar efter att bli en förebild inom aktivt och långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete.

Som företag anser vi oss ha ett ansvar gentemot samhället med hänsyn till både människor och miljö – ett Corporate Social Responsibility, också kallat CSR. Detta omfattar exempelvis vårt arbete med att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.

Tack vare att vi välstrukturerat och effektivt arbetar under ett eget ledningssystem så kan vi säkerställa att hela organisationen jobbar mot samma miljömål som är stommen i vår miljöpolicy. Miljöpolicyn är antagen av Vokys ledning och innehåller ett löfte om ett ständigt förbättringsarbete i hela kedjan från idé och beställning till produktion och leverans.

FN:s Globala mål

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

 

 

Parisavtalets mål

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Detta framförallt genom att minska utsläppen av växthusgaser. En annan del av avtalet handlar om att öka förmågan att anpassa sig till negativa effekter, och att hantera de skador och förluster som uppstår till följd av klimatförändringarna.

I stort sett alla världens länder har förbundit sig att genomföra åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås. Åtagandena som länderna gör ska skärpas successivt och stämmas av globalt var femte år genom en global översyn. Den globala översynen utvärderar ländernas gemensamma insatser i förhållande till Parisavtalets långsiktiga mål. Varje år innan COP kommer UNFCCC sekretariatet publicera en kortare syntesrapport som ger en översikt över hur ländernas planerade åtaganden står sig gentemot Parisavtalets långsiktiga temperaturmål.

 

Vokys Miljöpolicy

Vi ska följa gällande miljölagstiftining, förordningar och bestämmelser, men ha som mål att överträffa dessa, med utgångspunkt i vår omvärldsbevakning av branschrelevanta milöfrågor.

Vårt miljöarbete ska vara väl integrerat i vår affärsplan och kvalitetspolicy, så att miljöarbetet helt integreras i företagets löpande verksamhet.

Vi ska föra en dialog mellan medarbetare, leverantörer och kunder i hur vi tillsammans kan arbeta med hållbart ur ett livscykelsperspektiv.

Vi skall fastställa, arbeta mot och följa upp vårt miljöarbete gentemot mätbara mål.

Allt vi gör kan bli bättre, och vi arbetar därför med ständinga förbättringar i vårt miljöarbete.

Vokys miljömål

Hur mycket av våra produktioner transporteras via flyg och hur mycket transporteras via båt? Precisera hur vi ska göra för att öka andel båttransporter, omvärdera verksamhetsstrukturer för att optimera transporter ur ett klimatsmart perspektiv.
Hur stor del av vår inköpsvolym kommer från producenter som är kontrollerade av oss eller andra trovärdiga organ? Hur ska vi göra för att följa upp att fabrikerna efterföljer satta policys?
Hur många tester gör vi per år för att kontrollera kemikalier och CE-märkningar?
Börja med en analys av verksamhetens olika delar för att precisera i vilka delar vi har störst utsläpp, därefter genomarbeta en plan för hur vi ska kunna minska dessa. Viktigt att kontinuerligt mäta utsläppsnivåer.

Flödestänk

 

Uppströms

 • Vilken typ av råvara väljer vi? Detta går att påverka vid val av produkt.
 • Säkerställer vi att våra produkter inte innehåller farliga råvaror?

 • Kontrollerar vi hur våra produkter framställsoch vilken typ av miljöarbete våra fabriker bedriver?

 • Hur transporterar vi varorna? använder vi klimatsmarta transportsätt?
 • Använder vi rätt typ av transportmedel vid rätt tillfälle?
 • Hjälper vi kunderna att planera inköp så detta kan gynna säval affären som miljön?

Centralt

 • Hur ser vårt interna miljöarbete ut? Lokaler, transportmedel, intern källsortering, mm.

Nedströms

 • Erbjuder vi produkter som går att använda länge och har en god kvalité?

 • Gör vi det enkelt för kunder att återvinna sina produkter? Tex. Märkning av produkter/ emballageför återvinning samt instruktion där det är tilläpligtt?

 

VOKYS MILJÖARBETE

Hållbar produktion - från idé till leverans.

 • Vad finns i materialet?
 • Vilka kemikalier finns i tryckfärgerna?
 • Är materialet återvinningsbart?
 • Vilken påverkan har produkten på miljön?
 • Vilka andra krav bör produkten uppfylla?
 • Hur är förhållandena i fabriken
 • Hur många timmar arbetar man?
 • Hur ser brandsäkerheten ut?
 • Hur ser kvalitets- och miljösäkringen ut?
 • Sker verkligen tillverkningen i fabriken?
 • Hur transporteras produkten?
 • Kan transporter effektiviseras?
 • Är produkten optimalt förpackad?
 • Kan samfrakt ske med andra leveranser?

 

MILJÖCERTIFIKAT

ISO 14001 certifiering

Sedan 2020 är Voky certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket innebär att vårt ledningssystem uppfyller kraven för ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

 

Fler certifikat värda att leta efter