Inga offertförfrågningar är bindande - Skicka in vad du är intresserad av så kollar vi på det och återkopplar med en skriftligt offert

Miljö & hållbarhet

Miljö

Vad innebär hållbarhet?

Hållbarhet är konceptet att möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov. Det handlar om att hitta en balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer för att säkerställa att resurser används på ett ansvarsfullt sätt och inte utarmar dem för framtida generationer. Med andra ord handlar hållbarhet om att skapa en värld som är rättvis, välmående och miljöansvarig för både nuvarande och framtida generationer.

Vi strävar efter att bli en förebild inom aktivt och långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete.

Som företag anser vi oss ha ett ansvar gentemot samhället med hänsyn till både människor och miljö – ett Corporate Social Responsibility, också kallat CSR. Detta omfattar exempelvis vårt arbete med att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.

Tack vare att vi välstrukturerat och effektivt arbetar under ett eget ledningssystem så kan vi säkerställa att hela organisationen jobbar mot samma miljömål som är stommen i vår miljöpolicy. Miljöpolicyn är antagen av Vokys ledning och innehåller ett löfte om ett ständigt förbättringsarbete i hela kedjan från idé och beställning till produktion och leverans.

 

FN:s Globala mål

FN:s 17 färgade rutor för hållbara utvecklingsmål.

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Vokys tre riktade mål

FN:s hållbara utvecklingsmål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Ett kastanjebrunt diagram med en uppåtpil som symboliserar framsteg. Siffra "8" och texten "ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT" längst upp.

För att främja långvarig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv anställning samt anständigt arbete för alla.

 FN:s hållbara utvecklingsmål 12: Hållbart konsumtions- och produktionsmönster symboliseras av en senapsgul ruta med text och siffra "12" överst. Under texten finns en oändlighetsloop med en uppåtpil som böjer sig nedåt, vilket visar på cirkularitet.

För att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

FN:s hållbara utvecklingsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna. En grön ruta med en vit ögonsymbol i mitten. Jordklotet utgör ögats pupill.

Att vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och deras påverkan.

Parisavtalets mål

En flygbild över en stad med Eiffeltornet i bakgrunden.

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Detta framförallt genom att minska utsläppen av växthusgaser. En annan del av avtalet handlar om att öka förmågan att anpassa sig till negativa effekter, och att hantera de skador och förluster som uppstår till följd av klimatförändringarna.

I stort sett alla världens länder har förbundit sig att genomföra åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås. Åtagandena som länderna gör ska skärpas successivt och stämmas av globalt var femte år genom en global översyn. Den globala översynen utvärderar ländernas gemensamma insatser i förhållande till Parisavtalets långsiktiga mål. Varje år innan COP kommer UNFCCC sekretariatet publicera en kortare syntesrapport som ger en översikt över hur ländernas planerade åtaganden står sig gentemot Parisavtalets långsiktiga temperaturmål.

Vokys Miljöpolicy

En Voky-medarbetare som bär på en förseglad låda.

Vi ska följa gällande miljölagstiftining, förordningar och bestämmelser, men ha som mål att överträffa dessa, med utgångspunkt i vår omvärldsbevakning av branschrelevanta milöfrågor.

Vårt miljöarbete ska vara väl integrerat i vår affärsplan och kvalitetspolicy, så att miljöarbetet helt integreras i företagets löpande verksamhet.

Vi ska föra en dialog mellan medarbetare, leverantörer och kunder i hur vi tillsammans kan arbeta med hållbart ur ett livscykelsperspektiv.

Vi skall fastställa, arbeta mot och följa upp vårt miljöarbete gentemot mätbara mål.

Allt vi gör kan bli bättre, och vi arbetar därför med ständinga förbättringar i vårt miljöarbete.

 

Vokys miljömål

Hur mycket av våra produktioner transporteras via flyg och hur mycket transporteras via båt? Precisera hur vi ska göra för att öka andel båttransporter, omvärdera verksamhetsstrukturer för att optimera transporter ur ett klimatsmart perspektiv.
Hur stor del av vår inköpsvolym kommer från producenter som är kontrollerade av oss eller andra trovärdiga organ? Hur ska vi göra för att följa upp att fabrikerna efterföljer satta policys?
Hur många tester gör vi per år för att kontrollera kemikalier och CE-märkningar?
Börja med en analys av verksamhetens olika delar för att precisera i vilka delar vi har störst utsläpp, därefter genomarbeta en plan för hur vi ska kunna minska dessa. Viktigt att kontinuerligt mäta utsläppsnivåer.
 

Flödestänk

Uppströms
En pil nedåt
Råvara
 • Vilken typ av råvara väljer vi? Detta går att påverka vid val av produkt.
 • Säkerställer vi att våra produkter inte innehåller farliga råvaror?
Produktion
 • Kontrollerar vi hur våra produkter framställsoch vilken typ av miljöarbete våra fabriker bedriver?
Råvara
 • Hur transporterar vi varorna? använder vi klimatsmarta transportsätt?
 • Använder vi rätt typ av transportmedel vid rätt tillfälle?
 • Hjälper vi kunderna att planera inköp så detta kan gynna säval affären som miljön?
Nedströms
En pil nedåt
Intern
 • Vilken typ av råvara väljer vi? Detta går att påverka vid val av produkt.
 • Säkerställer vi att våra produkter inte innehåller farliga råvaror?
Användning
 • Kontrollerar vi hur våra produkter framställsoch vilken typ av miljöarbete våra fabriker bedriver?
Återvinning
 • Hur transporterar vih varorna? använder vi klimatsmarta transportsätt?
 • Använder vi rätt typ av transportmedel vid rätt tillfälle?
 • Hjälper vi kunderna att planera inköp så detta kan gynna säval affären som miljön?

Stor påverkan

Mellastor påverkan

Liten påverkan

9 viktiga faktorer som påverkar produktens hållbarhet

Två-blad växt ikon
Material (Huvudsaklig del)

Baserat på effektdata och principer från livscykelanalys (LCA) har vi identifierat 4 materialklasser. Ohållbara material, som jungfrulig plast, finns i kategori 4. Material som återvunnen bomull eller plast anges i kategori 1.

Återvinning symbol
Återvinningsbarhet

Kan produkten återvinnas i lättillgängliga återvinningsbehållare eller på avlämningsställen? Är produkten monomaterial (tillverkad av ett enda material)? Är produkten cirkulär och finns det system för återtagande?

Planet jorden symbol
Tillverkningsland

Var har produkten tillverkats? Vi använder EPI-poängen som ett ledande riktmärke. Environmental Performance Index (EPI) är en metod för att kvantifiera och numeriskt markera ett lands miljöprestanda.

Certifikatsymbol
Miljöcertifieringar

Har produkten certifieringar som t.ex: Oeko-Tex®, BCI®, BlueSign®, GRS®, GOTS®, FSC® osv. Ju strängare certifieringen är, desto högre poäng.

Fem händer som bildar en cirkel
Tredjepartsrevision

Har fabriken där produkterna tillverkas granskats av en tredje part utöver Polyconcepts egna interna revisioner. Detta kan vara BSCI, SMETA, SA8000, WRAP, Bcorp, FWF, Fairtrade osv. En högre revisionspoäng ger en högre poäng i påverkansverktyget.

Natursymbol med kullar och sol
Hållbart varumärke

Varumärket är en viktig del av en reklamprodukt. Produkter får poäng när de är märkta med certifierade bläck (som Eco passport från Oeko-Tex®) eller certifierade processer och tekniker för märkning (som GOTS® eller GRS®).

Symbol för fraktlåda
Förpackning

Kan produkten återvinnas i lättillgängliga återvinningsbehållare eller på avlämningsställen? Är produkten monomaterial (tillverkad av ett enda material)? Är produkten cirkulär och finns det system för återtagande?

Frågetecken
Transparenta leveranskedjor

Öppenhet i leveranskedjan är en viktig prioritering. Känner vi inte bara till leverantören utan också till fabriken där produkten tillverkas? Har vi insyn i råvaruförsörjningskedja? Är leveranskedjan certifierad (GOTS, GRS, FSC etc.)?

Fraktfartyg symbol
Transporter

Hur transporteras produkten innan den kommer till slutkund? Behöver den åka fram och tillbaka i världen? Hur har utsläppen varit under transportkedjan?

Bomullsstjälk med blomma.
Hållbara förpackningar: Komposterbar påse, tejp och kartonglåda.
VOKYS MILJÖARBETE

Hållbar produktion - från idé till leverans.

 • Vad finns i materialet?
 • Vilka kemikalier finns i tryckfärgerna?
 • Är materialet återvinningsbart?
 • Vilken påverkan har produkten på miljön?
 • Vilka andra krav bör produkten uppfylla?
 • Hur är förhållandena i fabriken
 • Hur många timmar arbetar man?
 • Hur ser brandsäkerheten ut?
 • Hur ser kvalitets- och miljösäkringen ut?
 • Sker verkligen tillverkningen i fabriken?
 • Hur transporteras produkten?
 • Kan transporter effektiviseras?
 • Är produkten optimalt förpackad?
 • Kan samfrakt ske med andra leveranser?
VOKYS INTERNA HÅLLBARA PROJEKT

Solceller

Som ett led i vårt förbättringsarbete för att minska våra klimatavtryck letar vi på Voky hela tiden efter nya möjligheter att göra skillnad. Därför har vi nyligen tagit ett viktigt steg mot att minska vår miljöpåverkan genom att investera i solcellsteknologi på taket till vår fastighet i Linköping. Beslutet att integrera solceller som en del av energiförsörjningen av vår verksamhet är resultatet av en noggrann utvärdering och ett steg i vårt arbete för att främja gröna initiativ och förbättra vårt ekologiska fotavtryck.

Voky byggnad med solpaneler på taket.

Utbyte av förpackningar och utfyllnadsmaterial

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi sedan slutet på 2021 slutat använda utfyllnadsmaterial i plast i våra försändelser. I stället är plasten utbytt mot återvinningsbart fasfilspapper som ger lika gott skydd för produkterna under transport. Vi har även valt att fortsätta vår hållbarhetsresa genom att under 2022 byta ut våra E-handelspåsar till att vara helt gjorda i återvinningsbar kartong.

Voky-märkt förpackning av återvinningsbart papper.

MILJÖCERTIFIKAT

ISO 14001 - Miljö

Sedan 2020 är Voky certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket innebär att vårt ledningssystem uppfyller kraven för ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

Ett cirkulärt märke med en grön kontur. Sms:a "C1-certifiering" i mitten. Omgiven av texten "ISO14001 Certifierat miljöledningssystem."

ISO 9001 – Kvalitet

ISO 9001 är ett internationellt ledningssystem som beskriver hur företag ska arbeta för att säkerställa kvalitet i arbetet. Syftet är att säkerställa att viktiga krav på verksamheten uppfylls genom att dokumentera och beskriva hur verksamheten jobbar med kvalitetsfrågor. ISO 9001 handlar om kvalitetsledning utifrån kundernas behov och fungerar som ett bevis för att man arbetar mot ständig förbättring och utveckling.

Ett cirkulärt märke med en grön kontur. Sms:a "C1-certifiering" i mitten. Omgiven av texten "ISO9001 Quality Management System."

ISO 45001 – Arbetsmiljö

ISO 45001 specificerar krav på ett ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet (OH&S) och ger vägledning för dess användning, för att göra det möjligt för organisationer att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsplatser genom att förebygga arbetsrelaterade skador och ohälsa, samt genom att proaktivt förbättra dess arbetsmiljöprestanda.

Ett cirkulärt märke med en grön kontur. Sms:a "C1-certifiering" i mitten. Omgiven av texten "ISO45001 Certifierat arbetsmiljöledningssystem."

 

Fler certifikat, lagar och förordningar att ha koll på

 

Global Organic Textile Standard-logotyp med en långärmad skjorta i mitten.
GOTS-Certifikat

Den Globala ekologiska textilstandarden (GOTS) utvecklades av ledande standardsättare för att definiera globalt erkända krav för ekologiska textilier. Från skörd av råmaterial, miljö- och socialt ansvarig tillverkning till märkning ger textilier som är certifierade enligt GOTS en trovärdig försäkran till konsumenten.

Logotyp för Global Recycled Standard: Globsymbol med två återvinningspilar
GRS-Certifikat

Global Recycle Standard (GRS) är en frivillig produktstandard för att spåra och verifiera innehållet av återvunna material i en slutprodukt. Standarden gäller hela leveranskedjan och behandlar spårbarhet, miljöprinciper, sociala krav, kemiskt innehåll och märkning.

Miljömärkt logotyp: Cirkel med grön- och vitrandiga linjer som bildar en flygande abstrakt fågel.
Miljömärkt

Att ha lyckats uppfylla Svanens krav och bli licensinnehavare är ett mycket tydligt bevis på ett gott miljöarbete och en strävan att ligga i framkant av utvecklingen. Svanenmärket är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet.

FSC-certifierad logotyp med kontrollmärke och trädelement
Forest Stewardship Council

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. 

Logo för Oeko-Tex Standard 100-certifiering
Oeko-tex

Om en textilvara bär STANDARD 100-märket kan du vara säker på att varje komponent i denna vara, det vill säga varje tråd, knapp och andra tillbehör, har testats för skadliga ämnen och att varan därför är ofarlig för människors hälsa. Testet utförs av oberoende OEKO-TEX®-partnerinstitut baserat på vårt omfattande OEKO-TEX®-system.

Fairtrade Cotton-logotyp: Cirkel med svart figur som vinkar, vilket symboliserar en lantarbetare på ett grönt fält under en blå himmel.
Fairtrade

FAIRTRADE är symbolen för det internationella Fairtrade-systemet och den mest internationellt erkända etiketten för rättvis handel. När du köper produkter med något av FAIRTRADE-märkena stöder du bönder och arbetare när de förbättrar sina liv och sina samhällen. Produkter som bär dessa märken uppfyller de internationellt överenskomna Fairtrade-normerna för sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

"REACH"-logotyp med gula stjärnor i en cirkel runt texten.
Reach

Reach-förordningen innehåller bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder

"CE"-märkning: Europeisk symbol för överensstämmelse.
European Conformity

Bokstäverna "CE" finns på många produkter som handlas på den utökade gemensamma marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). De signalerar att produkter som säljs inom EEA har bedömts uppfylla höga krav på säkerhet, hälsa och miljöskydd.

Blå "amfori BSCI"-logotyp med två sammanlänkade kedjor i mitten.
Amfori

Amfori BSCI implementerar internationella arbetsstandarder som skyddar arbetstagarnas rättigheter, såsom Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner och deklarationer, Förenta nationernas (FN) riktlinjer om företag och mänskliga rättigheter samt riktlinjer för multinationella företag från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Logotypen "Social Accountability Accreditation Services" med en cirkulär symbol som liknar ett skrivbord med människor som sitter runt det
SA8000

SA8000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande i arbetsplatser. Den utvecklades av Social Accountability International (SAI) och är utformad för att säkerställa att organisationer och företag upprätthåller goda arbetsvillkor och respekterar mänskliga rättigheter inom sina verksamheter och i sina leveranskedjor. Det innehåller bl.a. riktlinjer och krav inom exempelvis barnarbete, tvångsarbete, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet, diskriminering, arbetsvillkor och hantering av missförhållanden.